Tokkoo

Wikipedia irraa

1 Lakkoofsa Saaphaloon :- 𐒡( tokko, takka, ) lakkoofsa qaama tokko ykn qaama tokkicha bakka bu'uudha . Konveenshinii mallattoo zeeroon akka pozaatiivii yookaan negaatiiviitti hin ilaalamne keessatti, 1 lakkoofsa guutuu pozaatiivii isa jalqabaa fi isa xiqqaadha . Akkasumas yeroo tokko tokko tartiiba lakkoofsota lakkaawwii daangaa hin qabne keessaa isa jalqabaa ta’ee fudhatama, Lakkofsi tokkoo lakkoofsa lama dursee argama.Lakkoofsi tokko lakkoofsa hundaa 2ffaa yoo ta'uu Duwwatti aanee argama.