Sukkara ykn Kaarboohayidireeti

Wikipedia irraa

Kaarboohayidireetii Maalii?[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Qabiyyee nyaataa kessaa isa tokko yoo ta'u aniisaa maddisiisuuf gargaara.

Wahiyyoota(elementoota) sadi irraa uumameee. isaanis oksijiinii, haayidroojinii fi carbonii dha. irra caalaa isaa biqiltoota magariisa irraa arganna. biqillotnii kuniinis kaarboohayidireetii bifa istaarchii kuusaanii qabuu. isaatrichiin karboohayidireetiin kuufame kun adeemsaa qophifaa ykn footoseenteesiisiitiin uumamuu. gama biraan ammoo kaarboohyidireetii sucrose(sukkaara nyaataa) irraa argachuun ni danda'ama.

kaarboohayidireettin aanissaa 16KJ ta'uu maddisisuu danda'a.

Faayidaa Kaarboohayidireetii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Annisaa keennuuf

Qaama ijaaruuf

walqunnamtii lubbiyyoo ala ta’e


Gosoota Kaarboohayidireetii[gulaali | lakkaddaa gulaali]

kaarboohayidireettin lakkofsa ayoonii irratti hundaa'uun

Sukaar-tokkee,Sukaar-lamee,Sukkaar-baayyee jedhamuun Qoodamuu.

Sukaar-tokkee[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Afaan ingiliffaan (monosaccharide) jedhama.