Sochii (fiiziksii)

Wikipedia irraa

Sochiin adeemsi wanti tokko bakka tokkoo ka’ee fageenya murtaa’e yeroo murtaa’e keessatti sadhaata yookiin birqaba wanta biraatiin qabu

Qaamni tokko teesssoon isaa birqaba yookiin sadhaata ittiin argamu keessatti yeroo wajjin yoo jijjiiramuu baate qaamichi boqonnaa irra jira jedhama. Teesssoon qaamni tokko sadhata tokko keessatti yeroo wajjiin yoo kan jijjiiramu ta’e, qaamichi sadhata sana keessatti Sochii irra jira jedhama.

  • Akaakkuuwwan sochii jiran: sochii daandii sirrii, sochii gomboobaa/golboo, sochii geengoo, sochii martoo, sochii hollannaa jedhamuun beekamu.
  • i. Sochii Daandii Sirrii: sochii qaamni tokko karaa yookin daandii qajeelarratti taasisuudha. Fakkeenyaaf, Konkolaataa daandii sirrii irra adeemu, wantoo dalga harkifamuufi kanneen kana fakkaataniidha. Waa’ee sochii kanaa mata duree kana keessatti bal’inaan baratta.
  • ii. Sochii Gomboobaa: sochii daandii golboo/jallataa irra taasifamuudha. Fakkeenyaaf, konkolaataa daandii marfata.
  • iii. Sochii Geengoo: Sochiin kun sochii marfannaa guutuu adeemsiifamudha. Sochii lafti aduu irra naannooftu.
  • iv. Sochii Martoo: sochii qaamni tokko siiqqee dhaabbataa qaama isaatiirratti maruun taasisuudha. Fakkeenyaaf, Sochii lafti siqqee ofii irratti martu, Sochii lakkooftuu sa’aatii, sochii balballi yommuu banamuufi cufamu uumamuufi kanneen kana fakkaataniidha.
  • v. Sochii Hollannaa: sochii qaamni tokko fuulduraa fi duubatti yookiin olii fi gadi yeroo walfakkaataa keessatti irra deddeebi’uun taasifamuudha. Fakkeenyaaf, sochii peendulamii irratti agarsiifame, dambalii bishaanii fi kanneen kana fakkaataniidha.