Jump to content

Sirna Argama Addunyaa

Wikipedia irraa

‘GPS’n gabaajee jecha afaan Ingilizii ta’ee hiikni isaas (Global Positioning System) kan jedhuuf afaan Oromootiin immoo Sirna Argamaa Addunyaalessaa jechuudha. GPS’n Sakatta’iinsa saatalaayitii lafatti marsuun bakka kamitu haala qilleensa hunda keessatti tajaajila kaffaltii irraa bilisa ta’ee akka kennu barattee jirta. GPS fayyadamuun jalqaba biyya Ameerikaa keessatti kan eegale yoo ta’u, innis tajaajila humna waraanaatiif qofa ture. Haata’u malee, yeroo ammaa hawaasni hundi faayidaalee garaagaraatiif itti fayyadama. Bu’aan teeknooloojii kanaa dacheerratti, qaama bishaanirrattif qilleensa keessatti saatilaayitoota samii keessatti lafatti marsan fayyadamuun argama bakkeewwanii sirrii ta’e agarsiisa.