Jump to content

Sheeggaba fuulaa

Wikipedia irraa
Fakkiin litogiraafii hariiroo fiiziyoojinoomii namaa fi kan uumama bineensaa gidduu jiru agarsiisu, Chaarlis Le Brun (1619–1690) tiin.

Fiiziyoonomiin ykn Sheeggaba fuulaa ( Giriik φύσις irraa< , 'physis ', hiikni isaa "uumama", fi 'gnomon ', hiikni isaa "murtii" ykn "hiiktuu") ykn Sheeggaba fuulaa amala ykn dhuunfaa nama tokkoo bifa alaa isaa irraa madaaluudha-keessattuu fuula . Jechi kun amala isaa kan ibsame osoo hin eerin bifa waliigalaa nama, wanta ykn teessuma lafaa agarsiisuu danda’a-akkuma fiiziyoognomii biqiltuu dhuunfaa ( bifa jireenya biqiltootaa ilaali ) ykn hawaasa biqiltootaa ( biqiltoota ilaali).