Sarara

Wikipedia irraa
see caption
Sarara diimaa naannoo ka’umsaatti sirna qindeessaa Kaarteeshiyaanii diimeshinii lamaa irratti

Ji'oomeetirii keessatti sararri Sararri sochii tuqaaleen taasisaniin mallattoo uumamu yeroo ta’uu dheerina, furdinaa, qal’inaafi kallattii mataa mataa isaanii qabu. Sararri tuuta qabxiilee kallattii faallaatiin daangaa hin qabneen diriirfame irraa hojjetama. Xiyyaara diimeshinii lamaa keessatti qabxiiwwan lamaatiin murtaa’a. Tuqaaleen lamaan sarara tokko irra ciisan tuqaawwan walitti sararaan jedhaman.Sararri tokko tuqaa lama isa irra ciisaniitiin waamamuu danda’a (fkn ) ykn qubee tokkoon (fkn ).