Saffisa ifaa

Wikipedia irraa
Ifni aduu lafa ga'uuf daqiiqaa 8 fi sekondii 19 fudhata
Gatiin sirrii = sekondii tokkotti meetira 299,792,458
Gatiin tilmaama = sekondii tokkotti kiiloo meetira 300,000

Saffisni ifa vaakiyuumii keessatti, yeroo baay’ee c jedhamee kan waamamu, dhaabbataa fiizikaalaa waliigalaa kan sekondii tokkotti meetira 299,792,458 wajjin sirriitti walqixa ta’eedha.