Rukuttaa

Wikipedia irraa

Haala yeedaloo irratti hundaa’uun addemsa sagaleewwanii yeroo turtii isaaniin kan hogganuudha. Rukuttaan nootaalee fi boqonnaaleef yeroo turtii isaanii eeguun taphachuuf kan gargaaraniidha. Nootaalee fi boqonnaaleen yeroo turtii ykn rukuttaa wal-qixxa qabu. Fakkeenyoota armaan gadii sirritti raawwachuun gatii nootaalee ykn rukuttaa addaan baasuuf gargaara.

Rukuttaa Tarkaanfii:

raawwii rukuttaa tarkaanfii keessatti ka’umsa daa’imaaniif bu’uura waan ta’eef gahee ol-aanaa qaba.Sababi isaa ammoo tarkaanfiin sochiin daa’imman jalqaba raawwatan waan ta’eef.Tarkaanfiin bakka tokkoo gara bakka biraatti sochoo’uuf luka wal jijjiiruun gocha kan hirmaachiisu ta’uu akka qabu hubachuun barbaachiisaadha. Tarkaanfii muuziqaa keessatti yeroo ilaalluu haala walqixxatee fi sadarkaa walqixa ta’een miila sirnaan yeroo waliin bakka bakkatti jijjiiruun sochuudha.

Rukuttaa Fiigichaa Rukuttaan figiichaa rukuttaa tarkaanfii irra haalan kan ariifatuun sochii ibsamu ykn raawwatamuudha. Fakkeenya: Kutaa fiigiichaa keessaa tokko kan ta’e figiicha susuukaa bakka dhaabbannuu irraa miila lamaaniin dabaree dabareen wal jijjiiruun sochii fiigicha raawwtamuudha.

Rukuttaan Figiichaa noottaan yeroo bakka buufamu. Fakk. Rukuttaa Firinciisiisuu Fiigicha, tarkaanfii fi utaalcha gad-aanaa of keessatti qabata. Kunis gosa tokko kan ta’e ce’umsa rukuttaa tarkaanfii uttaalchaa fi yeroo waliin qindeessuun daa’immaniif gammachuu uuma.Rukuttaan utaalchaa walumaagalatti kutaalee qaamaa si’aawaa taasiisa. Gosni rukuttaan kun yeroo jalqabamu miila tokko qofaan utaaluun shaakaluu fi yeroon booda miila wal jijjiiruun ni raawwatama.