Roobee

Wikipedia irraa

ROOBEE. Magaala guddoo godina baalee kan taate roobeen Aanaa Sinaanaa keessatti argamti. Ummanni magaalaa kana keessa jiraatu heddu,yoo ta'uyyuu baay'ina isaa hammana jedhee ibsuu hin danda'u.irra caalaan jiraattota magaala kanaa amanti islaama hordofu