Jump to content

Rogbaayyee

Wikipedia irraa

Ji'oomeetirii keessatti, pooliigoniin (jecha Giriik πολύς (polús) "baayyee" fi γωνία (gōnía) "kornerii", "kofoo", ykn γόνυ (gónu) "jilba") danaa diriiraa kan sarara qajeelaa lakkoofsisaa beekkamaa ta'een daangeffamedha, sararri qajeelan kunis deebi'ee cufamuudhan cancala cufamaa ykn sarkiyuutii uuma. Sararri qajeelan kun bukkee danaa sanaa jedhama, bakka itti bukkeen tokko bukkee biraatin waltuqu ammoo verteeksii ykn kornerii jedhama. Keessi danaa kanaa yeroo tokko tokko qaama danaa jedhama.