Rigel

Wikipedia irraa
Luka gaadduu

Luka gaadduun (Afaan ingiliziin:- rigel) urjii gurmuu Arba gaadduu keessa baayyee iftuu fi samii halkanii keessatti urjii ifinaan torbaffaadha. Urjii gudiinbantii (supergiant) bifa diimaa qabuu fi urjii samii keessaa isa baayee ifaa ta'eedha.

Akkasumas urjiilee ulfaatoo beekaman keessaa isa tokkodha.

Rigel lafa irraa gara waggaa ifa 860 fagaatee argama. Ulfaatina isaa gara ulfaatina aduu 17 fi raadiyaasiin isaa gara raadiyaasii aduu 70 qaba. Ifni isaa Aduu gara dachaa 50,000 caala jira.