Jump to content

Qorataa yakkaa

Wikipedia irraa

Qorattuu nama Yakka raawwate beekuudha. Qorattoonni hedduun Poolisoota. Tokko tokko nama dhuunfaa yookaan dhaabbataatiin qacaramu, fakkeenyaaf hanna dhaabuuf. Kanneen Qorattoota dhuunfaa jedhamaniiru. Seenaawwan waa'ee qorattootaa baay'een jiru. Qorattoonni beekamoon asoosama (dhugaa miti) Sherlock Holmes, Inspector Clouseau, Nancy Drew, The Hardy Boys dha.