Qarambullee(Baaguda/Bear)

Wikipedia irraa

Qarambullee hoosistoota Soorattoo Foonii Warra Baaguda Ursidae ( /ʊ r s ɪ d aɪ / ykn /ʊ r s ɪ d iː / ) keessaa dha.Gosoonni Qarambullee saddeet qofti kan jiran taʼus, balʼinaan kan argaman siʼa taʼu goolaaduu Kaabaa fi gartokkoon isaanii golaaduu Kibbaa keessatti bakka jireenyaa adda addaa keessatti argamu. Qarambullee Baalci ardiilee Ameerikaa Kaabaa, Ameerikaa Kibbaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti argamu. Amaloonni risaa ammayyaa kanneen beekamoo ta’an qaama gurguddaa miila qaroo, funyaan dheeraa, gurra xixiqqoo geengoo, rifeensa shaggy, jilba pilaantiigiraadii kan cirracha shan kan duubatti hin deebine, fi funyaan gabaabaa kan dabalatudha.

Qaraambullee
bagudaa Magaala(Qarambullee magala)
Qoqqodinsa Saaayinsaawaa e
Motummaa: Bineeldoota
Phylum: Chordata
Gita: Hoosiiftoota
cita-gitaa: Foon nyaatoota
Qaccee: Ursidae(qarambullee)