Qajojii:Wikipediasister

Wikipedia irraa

wwWiikiipiidiyaan, kitaabni beekumsa bilisaa, kan qopheesse Wiikiimidiyaa Faawundeeshinii .Dhaabbanni bu’aa hin arganne kun pirojektoota hojii afaanota hedduu fi fedhii waloo adda addaas ni hojjeta: