Jump to content

Qabxii baqinaa

Wikipedia irraa

tempireechara kan jajjaboon baqanii gara dhangala’ootti itti jijjiiraman qabxii baqinaa jedhama. Fakkeenyaaf cabbiin sirrii diriira galaanaatti tempireechara digirii seentiigireedii zeerootti (0OC) gara bishaanii (dhangala’oo)tti jijjiirama. Kanaaf qabxiin baqinaa cabbiin 0OC jechuudha.