Jump to content

Qaajjibuu

Wikipedia irraa
Qaajjibuu
Qaajjibuu

Qaajjibuun ( Scorpiones ) garee bineeldoota sodaachisoo gita gosaaroo keessa jiranidha. Qaajjibuun gosni tokko tokkoon

yommuu liqimfamu nama ajjeesuu danda’a.