Proxima Centauri

Wikipedia irraa
Bakki Centaur dhiyoo jiru urjii Centauri, fi Alpha Centauri tti dhihoo dha.

Seenteroos kaluu ( Afaan ingliziin:- proxima centauri) urjii diimaa xiqqaa lafa irraa gara waggaa ifa 4.2 (40 *10 12 km) fagaattee argamtu yoo ta'u, Aduutti aantee urjii lafaatti dhihoo ta'e lammaffaadha. Maqaan isaa afaan Laatiin irraa kan dhufe yoo ta'u, jechi "proxima" jedhu "kan dhiyoo" jechuudha, akkasumas kan Tuuja Centaur jedhamu keessaa tokko. Urjiin kun urjii jijjiiramaa dha.

Sababa Tuuja Centaur keessatti argamu irraa kan ka'e, cinlafa kaaba , kaaba sarara dalgee 27 keessatti hin mul'atu, jechuunis biyyoota Awurooppaa keessatti hin mul'atu.Guddinni isaa mul'atu 11, kanaaf arguun rakkisaadha. Bara 1915tti kan argame yoo ta'u, kana arguuf teleskooppii yoo xiqqaate seentimeetira 8 kan qabu barbaachisa.

Centauri dhiyoo ta'e kan urjii lamee nama saanteroosii ta'uu fi dhiisuu isaa hanga ammaatti hin mirkanoofne. Urjiilee lamaan “Alpha Centauri” (Nama Sentaurs) fi “Beta Centauri” irraa gara waggaa ifa 2.0 fagaata.

Walmadaalchisuu guddinaa: Aduu, sana booda Alpha Centauri, achiis Beta Centauri, sana booda Centauri isa dhiyoo (bitaa irraa gara mirgaatti).
Urjii Centaur : fi nama Centaur (Alpha Centauri) argita, naannoo isaa "centaur dhiyoo" kan argamu (hin mul'atu).
Proxima centauri jedhamuun beekama