Piroteestaantii

Wikipedia irraa

amantiin protestaantii yoom jalqabe kan jedhuuf martin luuter jalqabsiise osoo hi taane irra deebi'ee akka haar'eetti hubatamuu qaba