Jump to content

Piroteestaantii

Wikipedia irraa

Amantiin protestaantii yoom jalqabe kan jedhuuf martin luuter jalqabsiise osoo hi taane irra deebi'ee akka haar'eetti hubatamuu qaba. Amantii Kiristiyaanaa keessatti wanti hubatamuu qabu inni guddaan iyeesuus Kiristoos irratti bu'uureeffachuu isaati. Waa'ee Iyaasuus Kiristoos hin jiru taanan kiristaanummaan hin yaadamu jechuudha.Ni Jalqabe jechuunis Ni Dandanda'ama.by kena fikedu