Piroofeezii

Wikipedia irraa
Piroofeeziin tarkaanfii jalqabaa qoqqoodinsa seelii maaytoosii keessatti. Akkuma G2 interphase booda uumamu, DNAn yeroo prophase jalqabu duraan fakkaateera.

Proofeeziin ykn Sadurcitaa Maayitoosisii keessatti sadarkaa jalqabaa fi isa dheeraadha. Gochaaleen kan sadarkaale biraa irraa addaan baasuu : - Kiroomaatiniin wal-horee (duplicated) wal-seenuudhaan kana jechuun furdachuu fi gabaabachuudhaan kiroomosomsii akka qaama addaatti mul’atu uumuu jalqaba. Wantootni kiroomaatinii wal-seenan kiroomaatidii cimdiiwwan obbooleeyyii wal-fakkaatan iddoo seentiromerii irratti Walitti hidhamaa ta’anii mulatu. - Seemtiriyooliin kofa sirrii uumuudhan dhuma (maddii) seelii irraatti argaman gara dhuumaa/fallaa/seeliittii socho’uu. - Ispindiiliin hojjetamu jalqba - Membireenii niyuukilaarii caccabuu jalqaba. - Niyuukiloolaayiin dhuma sadarkaa kanattii ni bulbuulama.