Jump to content

Piriimiyerliigii Itoophiyaa

Wikipedia irraa

Piriimiyerliigii Itoophiyaa ( Amaariffaa : የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ), sababa ispoonsaraaf Piriimiyerliigii Itoophiyaa BetKing jedhamuun kan beekamu, liigii kubbaa miilaa waldaalee sadarkaa olaanaa Itoophiyaa Dhaabbata Aksiyoonaa Piriimiyerliigii Itophiyaa (duraan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa bara 1997 hanga 2020tti) geggeeffamudha ). Bara 1997 (1990 EC ) kan hundeeffame yoo ta’u, qoqqoodinsa jalqabaa duraanii bakka bu’e (est. 1944). Kilaboota kudha jahaan kan dorgomu yoo ta'u, liigota sadarkaa 2ffaa fi sadaffaa Itiyoophiyaa biroo waliin sirna guddinaa fi gadi bu'iinsaatiin hojjeta. Liigichi bara dorgommii 1997–98 irraa eegalee dorgommii waggaa yoo ta'u , Seent Joorji bara kana keessatti kilabii biyyattii adda duree ta'ee waancaa 15 (walumaagalatti waancaa diviziyoonii tokkoffaa 30) ta'ee mul'ateera.