Jump to content

Pilaasmaa

Wikipedia irraa

Pilaasmaan (Giriikii durii irraa πλάσμα (plásma) ‘wanta bocamuu danda’u’) keessaa tokko yoo ta’u, walnyaatinsa ayoonota yookiin elektiroonota kamiyyuu keessatti kutaan guddaan sudoo chaarjii qaban jiraachuudhaan kan beekamudha. Innis bifa wanta idilee uumama cufa keessatti baay'inaan argamu yoo ta'u, irra caalaa Aduu dabalatee urjiilee wajjin kan walqabatudha.Pilaasmaan ykn Areeroon wanta garmalee ho’eedha – baay’ee ho’aa waan ta’eef elektiroononni atoomota irraa cicciramee gaasii aayoon ta’e uumu. Walaabuun mul'atu keessaa %99 ol of keessaa qaba. Samii halkanii keessatti areeroon bifa urjii, balbalaa'a fi illee basakkaa bantii kan yeroo tokko tokko bantii kaabaa fi kibbaa olitti raafaman ta'aniin ibsa.