Peetiriidiishii (Saayina Yaalii)

Wikipedia irraa
Dishii Peetrii geejjibaa aadaa wajjin

Peetiriidiishii (Saayina Yaalii) boca geengoo kan qabuufi daawwitii yookin pilaastika irraa kan tolchamu ta’ee, bakka itti organizimoota kanneen akka baakteeri�yaa horsiisuuf nu gargaaruudha.