Oromoo Ituu

Wikipedia irraa

Oromoon ittuu akkuma Oromoota biroo afoolaan kan badhaadhe yoo ta’u, sirna dimokraatummaa abbootiisaarraa dhaaleen Odaa Bultuum jalatti heera hundeessuu keessattis warreen maqaa qabaniidha.

Gosoota afoolaa Oromoon Ittuu ittiin beekamu keeysaa sirboota aadaa kan akka Hellee, Hellemmaa, Mirrigaa, Geerarsa, Daragsii, Shaggooyyeefaan quuqqaa, gammachuufi mudannoosaa ibsata.

Kana malees Ittuun gosoota gara garaa kan of jalaa qabu yoo ta’u isaanis [[Baabboo, Gaadullaa, Elellee, Aalgaa, Waayyee, Addayyoo, Arroojjii, Gaamoo, Baayee fi Qaalluu ]]dha.

Isaan kun martuu Odaa Bultum jalatti walgahuun aangoo wixinee heera lallabanii. Alangee walharkaa fudhatu. Odaa Bultum jechuun mataansaa mana bultii Heeraati jedhamee amanama.

Oromoon Ituus Oromoota dimokiraatummaatti amanan ta’uun walqabatee namni tokko badii yoo dalagee adeemsa ittiin tarkaanfiin irratti fudhatamu dubartitti saadrka gara garaa keessa darbuu qabu heerasarratti lallabateera.

Heerri kunis “Heera soddomman Ambaa Daayaa” jedhamuun beekama. Heerri Oromoon Ituu ittiin walqajeelchaa yeroo barbaachisuttis yakkamtoota ittiin  adabu kun kudhan gorsanii, kudhan obsanii, kudhan dhoksanii  fugugii gamatti darbu jedhama.

Akkaataa heera kanaatiin namni kamuu seera ykn aadaa ykn duudhaa faallessee ykn dabsee yoo argame adeemsa keessa darbamuu qabu hordofanii sirreessuuf yaaluun egeree jireenya nama sanaa waaltessuuf kan gargaaru yoo ta’u, didee yakka ykn seera kan faallessu taanaanimmoo adabamee warreen kaan irraa akka baratan taasisuun fala heerichi lallabateedha.

Egaa heerri 30n daayaa Oromoo Ituu hojiirra oolmaa heerichaa kanaan kan of gahe yoo ta’u, kan badii dalage akkaataa badiisaatiin yeroo soddoma dhiifamni akka taasifamuuf ajaja.