Jump to content

Oksidooreeduktaasii

Wikipedia irraa

Oksidooridaakteesiin gita inzaayimootaa walnyaatinsa si'eessuu  keessatti gahee bu’uuraa kan qaban yoo ta’u, walnyaatinsa reedoksii jedhamuunis beekama. Inzaayimoonni kunniin elektiroonota molakiyuulota gidduutti akka dabarsan haala mijeessa, kunis molakiyuulii(maddarroo) tokko gara molakiyuulii kan biraatti akka jijjiiramu yoo ta’u, elektiroononni molakiyuulii arjooma irraa gara molakiyuulii fudhataatti dabarsuu danda’a. Oksidooreedaakteesii adeemsa baayoloojii murteessaa kan akka oomisha anniisaa, meetaaboliizimii fi summii balleessuu keessatti hirmaatu. Isaanis yeroo hafuura baafannaa seelii oksideeshinii molakiyuulotaa fi yeroo footosinteesii molakiyuulota hir’isuu dandeessisu. Dabarsa elektiroonii gidduu galeessa gochuu fi madaallii walnyaatinsa reedoksii eeguun, oksaayidiroodaakteesoonni daandii meetaabolii sirnaan akka hojjetan gumaachuu fi adeemsa seelii to’achuuf gargaaru.