Oksaayidii asiidoo-beezawoo

Wikipedia irraa

Oksaayidiin asiidoo-beezawoo ykn Gubayyaan dhangaggee-hadhiyyaa elementoota daangaa sibiila fi sibiilaalaa gidduutti argamanii fi oksijinii gidduutti kan uumaman ta'e, kan amala beezii fi asiidii qabanii dha.Gubayyaan dhangaggee-hadhiyyaa kompaawundoota amaloota asiidii fi beezii agarsiisanidha, jechuunis asiidotaa fi beezii lamaan waliin walnyaachuu danda’u. Oksaayidoonni kun akkaataa adda addaatiin oksaayidoota sibiilota murtaa’an kanneen akka oksaayidii aluminiyeemii (Al2O3) fi oksaayidii ziinkii (ZnO) gidduutti argamu.

Aluminium oksaayidiin asiidii cimaa akka asiidii haayidirookilooriki (HCl) wajjin yeroo walnyaatu, aluminiyeem kilooraayidii (AlCl3) uuma, kunis amaloota asiidii isaa agarsiisa:

Faallaa kanaatiin, oksaayidiin aluminiyeemii beezii cimaa kan akka soodiyeem haayidirooksaayidii (NaOH) waliin yeroo walnyaatu, soodiyeem aluminiyeemii (NaAlO2) uuma, kunis amala bu’uuraa isaa agarsiisa:

Fakkeenyonni oksaayidoota amfooteerikii biroo tokko tokko PbO, PbO2, SnO, fi SnO2 dha. Akkasumas haayidirooksaayidoonni asiidotaa fi beezii lamaan waliin walnyaatan akka haayidirooksaayidii amfooteerikii ta’anii ibsamuu isaanii hubachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf, aluminiyeemii haayidirooksaayidii, Al(OH)3, asiidotaa fi beezii lamaan waliin walnyaatee soogiddaafi bishaan uuma. Kanaafuu, Al(OH)3, uumamaan amfooterikii dha