Ofii poolineessuu

Wikipedia irraa
Gosti ofumaan of-pooliineeshinii tokko orkidee Ophrys apifera keessatti uuma. Pooliniyaa lamaan keessaa tokko gara stigmaatti of jilbeenfata .

Of-Poolineessuu ykn of-darbuukeessuu: Adeemsa kanaan poolaniin daraaraa kormaa (antarii) biqilaa tokko irraa ka’uun gara istiigimaa ofii isa irratti darba. Poolineeshinii gosa akkasii kun sanyiin biqilaa daraaraa tokko kan biroo waliin osoo walitti hin makamiin akka itti fufu taasisa. Biqiltoota haala kanaan wal-horaniif baaqelaa, jirbii fi suufiin fakkeenya ta’uu danda’u.