Jump to content

Neymaar

Wikipedia irraa

Neymar da Silva Santos Júnior (Fulbaana 5 bara 1992 dhalate), Neymar Júnior ykn maqaa tokkoon Neymar jedhamuun beekama, taphataa kubbaa miilaa piroofeeshinaalaa Biraazil yoo ta'u, kilabii Saudi Pro League Al Hilal fi garee biyyaalessaa Biraazil keessatti taphataa sarara fuulduraa ta'ee taphata. Taphataan goolii galchuu fi taphataa cimaa ta'ee fi akkaataa tapha isaatiin kan beekamu yoo ta'u, taphattoota addunyaa keessaa warra ciccimoo fi taphataa Biraazil dhaloota isaa keessaa isa cimaa ta'uun bal'inaan ilaalama. Neymar kilaboota adda addaa sadiif yoo xiqqaate goolii 100 galchuun taphattoota muraasa ga'umsa kana galmaan ga'an keessaa tokko isa taasiseera.

Neymaar tapha Saantoos jedhamutti beekamtii guddaa kan argate yoo ta'u, umurii isaa waggaa 17tti tapha ogummaa isaa jalqabaa taasiseera. Utuu hin turin taphataa urjii liigii Biraazil ta'uun bara 2011tti Saantoos waliin tapha Koopaa Libartaadoorii injifachuun bara 1963 booda isa jalqabaa ta'eera. Bara 2011 fi 2012 taphataa kubbaa miilaa cimaa Ameerikaa Kibbaa jedhamuun badhaafame, bara 2013tti gara Awurooppaatti jijjiiramee Baarseloonaa seene . Bara dorgommii isaa lammaffaa irratti, akka qaama taphattoota sadii duulaa Baarseloonaa Liyooneel Meesii fi Luwiis Suwaareez waliin, MSN jedhamuun moggaafame, injifannoo sadii ardii La Liigaa, Koopaa Deel Reey, fi Shaampiyoonsi Liigii UEFA injifate. Sadarkaa kilabootaatti taphataa xiyyeeffannoo ta'uuf kaka'umsa kan qabu Neymaar bara 2017 jijjiirraa Yuuroo miiliyoona 222n osoo hin eegin Baarseloonaa gadhiisee gara Paaris Seent Jarmanitti (PSG) gahe, kunis taphataa qaala'aa ta'e isa taasiseera .Template:Refn In Paris, Neymar was voted Ligue 1 Player of the Year in his debut season, was integral to PSG reaching its first ever Champions League final in 2019–20, and became the highest scoring Brazilian player in Champions League history. Miidhaan yeroo tapha Neymaar PSG keessatti kan dhiphise yoo ta'u, bara 2023tti bara dorgommii jahaa fi waancaa Liigii 1 shan erga injifachuun booda waliigaltee bu'aa guddaa argamsiisuun Al Hilaaliif mallatteesse.

Umurii isaa waggaa 18tti Biraazil waliin tapha jalqabaa kan taphate Neeymaar taphoota 128 irratti goolii 79 galchuun garee biyyaalessaa isaaf goolii galchuudhaan yeroo hunda taphataa olaanaadha . Waancaa Konfedereeshinii FIFA bara 2013 injifachuun kubbaa Warqee injifateera . Waancaa Addunyaa FIFA isa jalqabaa, maxxansa bara 2014, Garee Abjuu keessatti moggaafame. Hirmaannaan isaa bara 2015 Koopaa Ameerikaa irratti adabbiin addaan cite, osoo Biraazil dursaa ta’uun meedaaliyaa warqee Olompikii jalqabaa kubbaa miilaa dhiiraatiin bara 2016 Olompikii Gannaa, duraanuu maxxansa bara 2012 irratti meedaaliyaa meetii galmeessee ture. Having renunciad the captaincy, he featured at the 2018 World Cup, fi erga miidhaan Copa América 2019 irraa hafee booda, Biraazil dorgommii bara 2021 irratti sadarkaa lammaffaa akka xumurtu gargaare, kan Messi cinatti badhaasa taphataa cimaa waliinii injifate. Waancaa Addunyaa bara 2022, Peelee fi Roonaaldoo waliin ta'uun lammiilee Biraazil qofa waancaa addunyaa sadii irratti goolii galche. Neymaar badhaasa Saambaa Warqee 6 kan taphataa Biraazil Awurooppaa keessaa isa cimaa ta'eef kennamu injifateera.

Neymar bara 2015 fi 2017 badhaasa FIFA Ballon d'Or 3ffaa bahuun, badhaasa FIFA Puskás Award, FIFA FIFPro World11 fi Garee Waggaa UEFA keessatti yeroo lama badhaafameera, akkasumas garee UEFA Champions League Squad of the Season sadii badhaafameera yeroo. Dirree ala ispoorteessitoota addunyaa irratti beekamoo ta'an keessaa tokko. SportsPro bara 2012 fi 2013tti atileeti addunyaa irratti gabaa irratti dhiyaatu jedhamee kan moggaase yoo ta'u, ESPN ammoo bara 2016 atileeti addunyaa irratti beekamaa ta'e 4ffaa ta'uun isa kaase. Bara 2017tti, Time tarree namoota addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qaban 100 waggaa waggaadhaan qopheesse keessatti isa hammate . Bara 2018tti kubbaan miilaa Faransaay Neeymaar taphataa kubbaa miilaa addunyaa irratti sadarkaa sadaffaa irratti kaa'eera. Waggaa itti aanutti, Foorbis atileetii kaffaltii guddaa addunyaa irratti sadarkaa sadaffaa irratti isa kaa'e, bara 2020tti sadarkaa tokko gadi bu'ee sadarkaa afraffaatti