Neeptuuniin

Wikipedia irraa

Moggaasni Roomaanota durii biratti "Waaqa Garbaa" jedhamuun yaamamti. Addeessota 14 qabdi. Pilaaneetii aduurraa 8ffaa irratti argamtuudha. Pilaaneetoota hunda caalaa fagaatti.Pilaaneetii gaasawoodha. haydiroojiniifi hiiliyamii irraa tolfamte. Pilaaneetiin Neeptuun baruma 1846 argamtetti, addeessi ishee jalqabaas mul'ate. Maqaan addeessa tanaa Tiriitoon yoo jedhamtu, wanti ishee adda taasisu faallaa sochii neeptuuniin siqqee ofiirra naanna’uu isheeti.

Atimoosfeerii cuquliisa haaydiroojiniifi miitteenii irraa tolfamte. Qubeellaawwan baay’ee haphataa ta'e qabdi. Haalli qilleensa hamaan sirna soolaarii neeptuunii irratti argama. Pilaanetoota keessaa ishee bubbeen itti baay'atuudha. Saffisni bubbee kanaa 1200km/hr nicaala. Teempireecharri guddaan dirra Neeptuunii −201o C ta'a.

Mallattoo: ♆.