Jump to content

Mooree

Wikipedia irraa
?Mooree

odeeffannoo saayinsaawaa
mootummaa: Bineeldootaa
Murna: Koordaataa
Gita: Hoosiftoota
Tartiiba: Sorattoo

Mooree ykn Xirinyii ykn Liqaamii ykn qirinjiin hoosistuu xiqqaa, qalla'aa, irra caalaan isaa halkanii kan dhalataa

Eeshiyaa gammoojjawaa(tiroopikii) fi Afrikaa, keessumaa bosona mudhii lafaa dha. Jechi Mooree jedhu gosoota adda addaa kudhan lamaa ol kan ilaallatu yoo ta’u, irra caalaan isaanii warraa Viverridae irraa kan dhufanidha. Garaagarummaan gosa kanaa harki caalaan isaa kibba baha Eeshiyaa keessatti argama.

Mooreen Afrikaa, Civettictis civetta, seenaa keessatti gosa ijoo urgooftuu musky keessatti fayyadamu, " civet " jedhamuunis waamamu, irraa argamedha.