Miilsaddeetoo

Wikipedia irraa
Qurluksa

Qurluksa ykn Oktopasin ykn Miilsaddeetoo uumama dachii tanarra jiran keessaa kan ajaa’ibaati. Addunyaa tanarra sanyiin Qurluksa  300 ol  akka jirutu himama. Hundi isaaniituu garba keessa jiraatu. Qurluksa bineensota lafee duugdaa maleeyyii jedhaman keessatti ramadama. Kunis warra lafee tokkollee hin qabne jechuudha. Kanaaf jecha Qurluksa yeroo bishaan keessaa bahu bocni qaama isaa ni jijjiirama.Umriin Qurluksa akkaan gabaabaadha. Gariin isaanii ji’a jaha qofa jiraatu. Gariin isaanii ammoo waggaa 3 caala jiraachuu hin danda’an. Walumaa galatti Qurluksa uumama guddaa jireenya gabaabaa jiraatu keessaa isa tokko.

Qurluksa onnee sadi qaba. Kun ajaa’iba hin jettaniiree. Onneen isaa lama dhiiga gama giiliitiin qaama keessa sosochoosuuf tajaajilu. Inni tokko ammoo dhiiga bifa cuquliisaa qabu qaama isaa keessa nanaanneessuuf tajaajila.luksaddeetee lafee takkallee qaama isaa keessaayis ta’e kan alaa irraa waan hin qabneef eddoowwan dhiphoo ta’an keessaan hulluuqee bahuu danda’a. Akkaataan uumamni kun sanyii isaa haarawa bakka itti buusu ammas kan ajaa’ibaati. Ilmoolee haarawa gara dachii kanaatti makuudhaaf Qurluksi lamaa lubbuu ofii dhabuun dirqama. Warri dhiiraa akkuma walqunnamtii walhormaataa raawwataniin turtii ji’aatiin booda dachii tanarraa godaanu. Dhalaan ammoo hanqaaquu hanga kuma 15 hanqaaqxi. Erga hanqaaqxee geessiteen booda ji’a sadihiif hammatti. Yeroo kanatti killee biraa fagaatuu hin dandeettu. Hanga gaafa ilmooleen xixiqqoon keessaa bahanitti soorata takkallee osoo hin argatin hammattee turti. Erga ilmooleen bahaniin booda garuu beela irraa kan ka’e isiinillee ni duuti. Wanti haadhaa kun uumama hunda birattuu waanuma ajaa’ibaati. Ilmoolee ofii eeguuf jecha beelaan duuti. Ilmooleen haarawa killee keessaa bahan ammoo wantoota garagaraa bishaan keessaa argatan soorataa gugurdatu.

Uumamani kun naannoo tokko tokkotti soorataaf oola. Warri miilsaddeetoo jiraa isaa nyaatus ni jira. Dabalataanis uumama kana ammaan tana qumaara garagaraatiif fayyadamaa jiran. Akkuma armaan olitti ibsame leenjiin yoo kennameef wantoota heddu baratuu danda’a. Haaluma kanaan taphoota garagaraa akka taphatu leenjifamaa jira. Keessattu wantoota carraan wal qabatan irratti dalagaa heddutu hojjatamaa jira.

Hundee jechaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Jechi Qurluksa jedhu jechoota sadii irraa kan walitti dhufe yoo ta'u isaanis Qurxummii luka saddeetii jedhu qaba. kunis hiikkaa jecha octopus kan hiikni isaa miilsaddeet ykn hududa saddeet je'uun walgita