Mamelodi Sundowns F.C.

Wikipedia irraa
Kutaalee dammaqanii Maamelodi SundownsKubbaa miilaa (dhiirota) Kubbaa miilaa (Youth Mixed) Kubbaa miilaa (Dubartoota)

Maamelodi Sundowns Football Club (Sundowns jedhamee kan beekamu) kilabii kubbaa miilaa Afrikaa Kibbaa kan Maamelodi, Pireetooriyaa,kutaa Gawuuteng keessatti argamu kan Premier Soccer League,sadarkaa jalqabaa sirna liigii kubbaa milaa Afrikaa Kibbaati. Gareen kun bara 1970'oota keessa kan hundeeffame yoo ta'u, Istaadiyeemii Loftus Versfeld keessatti taphoota mana isaa tapha.

Sundowns erga bara 1996'tti hundeeffamee kaasee yeroo 12'f dorgommii kubbaa miilaa biyyaalessaa 3'f dorgomee fi walumaa galatti dorgommii liigii 15'f mo'ataniiru. Yeroo ammaa kilabii kubbaa miilaa milkaa'ina guddaa qabu bara PSL Afrikaa Kibbaa keessatti. 2016 CAF Champions League, 2017 CAF Super Cup mo'ataniiru akkasumas 2016 CAF Club of the Year filataman. Biyyattii keessatti, si'a ja'a Kooppiin Nedbanki, si'aa MTN 8 fi si'a afur Telkom Knockout mo'ataniiru. Gareen Afriikaa Kibbaa jalqabaa Waancaa Addunyaa Fifa Kiloob irratti dorgomuuf kan hirmaatan yoo ta'u, bakka 6ffaan xumuraniiru.

Sundowns kan qabu nama daldalaa Afrikaa Kibbaa kan ta'e Paatriis Motsepe kan ta'eefi gatii gurgurtaa irratti hundaa'uun kilaboota gatii guddaa qaban keessaa isa tokko dha. Kilabichi akkaataa tapha miidhaa adda ta'e, "Shoe Shine & Piano" jedhamuun kan waamamu yoo ta'u, kunis walitti dhufeenya saffisaa, fiixee gabaabaa lafa irra jiru kan dabalatu yoo ta'e kun Ispeen Tiiki-taka waliin walfakkaata. Waggoota darbanitti, akkaataan taphaa kun garee dargaggootaa fi garee kubbaa miilaa dubartootaa keessatti mul'ateera. Bara 2021tti, Sundowns kilabii Afrikaa isa jalqabaa CAF Champions League fi CAF Women's Champions League mo'ate ta'e.