Jump to content

Malleen Dubbii

Wikipedia irraa

Malleen dubbii dhimma tokko kan ibsu haala galumsaafi hiika jechootaayookin gaaleewwanii kan barataman irraa bifa adda ta’een yookin yaadaaddaafi filatamaa ta’een cimsee kan ibsuudha. Sadoommiin kan uummamuamala, miira, gochaafi haala wajjiin wal-dogomsiisuun, fakkeessuun, amalaisa tokkoo kan biroof kennuun yookin jijjiiruufi bakka buusuudhaani jechuunaddeesse.

Dubbiiwwan qolaa kun sadoommii yookin malleen dubbii jedhamuunbeekkamu. Maanguddoonni Oromoo durii afaaniin yookin barreessitoonniammayyaa hojiiwwan barreeffamoota akka asoosamaa, diraamaa, walaloo,hololoofi waliin dubbii adda addaa keessatti ijoo dubbii isaanii haala mi’awaafimiira namaa harkisuun yaadan fakkii sammuu keenya keessatti uumanii, kanbarbaadan xiqqeessuun, kan tuffachuu barbaadan jajuun, kan abaaruu fedhaneebbisuun, waan salphaatti dagatamu akka dagatamu hindaandeenyeenhubachiisuuf kan itti fayyadaman dubbii qolaa yookiin sadoommii jedhamajechuun ibseera.