Makama niwukilaara

Wikipedia irraa
Aduun urjii tartiiba ijoo dha, akkasitti anniisaa ishee niwukilarii niwukilarii haayidiroojiinii gara heeliyumiitti walitti makamuudhaan gadhiisti. Giddugaleessa isaa keessatti, Aduun sekondii tokkotti haayidiroojiinii toonii miiliyoona 500 walitti fida.

Makamni niwukilaraa yeroo niwukilasii atoomikaa lamaa fi isaa ol walitti makamuun niwukilasii ulfaataa tokko uumuudha. Walnyaatinsa keessatti, ulfaatinni niwukilasii baqaa tokko tokko gara anniisaatti waan jijjiiramuuf, watannetaan hin eegamu. Adeemsi fiyuushinii niwukilaraa elementoota lakkoofsa atoomii xiqqaa qaban kan akka haayidiroojiinii keessatti uuma. Makama niwukilaraa faallaa walnyaatinsa Foo'ama niwukilaraa yoo ta’u, elementoonni ulfaatoo ta’an babal’atee elementoota salphaa ta’an uumuudha. Makama niwukilaraa fi Foo'amni niwukilaraa lamaan isaanii iyyuu anniisaa guddaa uumu.