Main Page

Wikipedia irraa

Abarraan Oromiyaa konyaa salaalee Ona hidhabuu Abootee Ganda Dabalaa bokkooloo iddoo addaa Qontore jedhamutti bara 1981 haadha isaa aadde Mitikkee Tolaa Yaadatee fi abbaa isaa obbo Raggaa Baallamii Gammadaa irraa dhalate. Akkuma ijoollee baadiyyaa hamma umriinsaa barnootaaf gahutti hojiilee xixiqqaa maatii gargaaraa yeroo umriin barnootaaf qaqqabu bara 1988 mana barumsa naannuma sanitti argamu MB Dabalaa Qontoreetti kutaa 1ffaa seene. kutaa 1-5 manuma barumsa kanatti barachuun kutaan itti aanu waan hin jirreef lafa fageenya sa'aa 1 ol deemsisutti imaluuf dirqame; mana barumsa Alamganaa. kutaa 5-8 achumatti hordofuun ammas sad. 2ffaa Aanaa hidhabuu Abootee keessa waan hin turreef deemsa sa'aa 3 galaa torbee tokkoo baachuun gara aanaa Kuyyuutti fuula naannefate. haatahu malee umrii isaa waliin imalli kun ulfaataa waan tureef akkasumas manni barumsa sad. 2ffaa Jeneraal Taaddasaa Birruu ni banama odeeffannoo jedhu miidiyaan waan dhagaheef kutaa 9 ffaa mana barumsa Garba Gurraachaatti eegale addaan muruun bara 1997 MB Jeneraal Taaddasaa Birruutti eegale. Kutaa 9-10 achumatti xumuruun Qophaa'inni yericha Aanicha waan hin turreef MB Fiicheetti kutaa 11-12 baratee fixuun bara 2001 immoo Yuunivarsiitii Wallaggaa muummee Civics and ethical studies qorachuun bara 2003 Digrii jalqabaan eebbifame.