Lubdaneessummaa

Wikipedia irraa
Fakkeenya heddummina lubbu qabeeyyii fangasii bosona Kaaba Saskatchewan keessatti argamu (suuraa kana irratti, baala aarrii dhagaa fi moosii ni jiru ).

Lubdaneessummaa jechuun gosoota biqiloota fi bineensota bosonaa iddoo murtaa'aa tokkoo ykn addunyaa irrattii jedhu baayinaa fi gosa sanyii orgaanizimootaa kan ibsu dha. Sadarkaalee addaa addaatti ilaaluun ni danda’ama. Isaanis: daneessummaa dhalmaya (genetic diversity) sanyii tokko keessatti, sanydaneessummaa(species diversity) baayina sanyii adda addaa, fi daneessummaa ikolojikaalaa (ecological diversity) addaaddummaa sirnakkoo keessaa fi gidduutti.