Jump to content

Lingua Franca Nova

Wikipedia irraa

Lingua Franca Nova (Elefen) afaan qunnamtii idil-addunyaatiif keessumaa salphaa, walsimaa fi barachuuf salphaa ta’ee akka ta’uuf qophaa’eedha. Amaloota gaarii hedduu qaba:

  1. Sagaleewwan baay’ina daangeffame qaba. Sagaleen isaa afaan Xaaliyaanii yokin Ispeen wajjin wal fakkaataa;
  2. Sagaleedhaan kan qubeefamedha. Mucaan kamiyyuu waggoota dheeraaf sirna dhabdummaa barachuuf dabarsuu hin qabu;
  3. Seerluga guutummaatti idilee ta’e kan qabu yoo ta’u, kunis kan addunyaa kanaa wajjin wal fakkaata;
  4. Jechoota idilee ta’aniif tuuta maxxansa oomishaa daangeffamee fi guutummaatti idilee ta’e qaba;
  5. Seera tartiiba jechootaa sirriitti ibsame qaba, afaanota gurguddoo hedduu wajjin kan walsimu;
  6. Jechoonni isaa afaanota Roomaa ammayyaa keessatti hundee cimaa qaba. Afaanonni kun mataan isaanii bal’aa fi dhiibbaa kan qaban yoo ta’u, dabalataan jechoota Ingiliffaa keessatti qooda guddaa gumaachaniiru;
  7. Innis uumamaan fudhatamaa kan qabuu ta’ee kan qophaa’e yoo ta’u, barreeffamoota teeknikaa Laatiin fi Giriikii, di fakto “addunyaa sadarkaa isaa eeggate” dha;
  8. Warra afaanoota Roomaa beekaniif “uumamaa” fakkaachuuf kan qophaa’e yoo ta’u, namoonni biroo barachuuf caalaatti osoo hin rakkisin;