Jump to content

Lafkattaa

Wikipedia irraa
Gabatee tektoonikii Baqaana dhagaa lafa irratti
Lafti giddu galeessaa irraa gara fuulaatti kan ciccitu, Baqqaannii lafaa/dhagaa Irra lafaa fi Keessi litosfeerii of keessaa qaba (ballinaan akka iskeelii hin taane) .

Litosfeera ( Afaan Giriikii durii λίθος (lithos) jechuun dhagaa fi λίθος (sphaira)'Baqqaana/bakka') Jecha kanas yoroo oromeessinu Lafkattaa wal irroo qaama lafaati. Kana hubachuuf mee buuphaa yookiin killee hin shamin kan affeelame tokko fudhachuun quncisuun keessa ishii muruunmaal akka fakkaatu ilaali. Garri duuba isaa jabaataa, inni itti aanu ammoo haphi adii waraqata fakkaatuuennaa ta’u, garri keessaa halluu boora yookiin keelloo fakkaatu agarta. Haala kanas waa’ee baqqaanotalafaa ilaalchisuun baratteen wal bira qabuun hubachuuf yaali. Kutaaleen buuphaa wal irroo ta’uun nimuldhatu. Wal iirroon kunniin baqqaana jedhamu. Walumaagalatti lafti baqqaanota sadii qabdi. Isaanis,irra lafaa, keessa lafaa fi handhuura lafaa jedhamuun beekamu.