Lafa dakee

Wikipedia irraa

Ji'ograafii keessatti, Lafti dakee jechuun bakka ol ka’iinsa haala teessuma lafa naannoo irraa gad bu’uudhaan argamuudha. Lafti dakee bakkeewwan akka qoriiwwanii, lafa baldheensaa/diriiraa fi sulullan of keessatti ammata. Qoriiwwan kan jedhaman qaama dachee baay’ee gad dhooqaa (golbataa) gama hundaan naannooleelafa ol ka’ootiin marfamaniidha. Fakkeenyaf, Afrikaa keessatti irra caalaatti naannoolee qaraqara Garbawwanii, Galaanotaa fi Sulula Qiinxamaa Guddaa keessatti argaman fudhachuun ni danda’ama.Akka waliigalaatti lafti dakee bakkeewwan sirrii galaanaa irraa ol ka’iinsa meetira 1000 gadi qaban yoota’an naannoo Mudhii lafaa fi sulullan laggeenii keessattis ni argamu