Laalibalaa

Wikipedia irraa

Manneen amantaa kiristaanaa lakkoofsan 11 ta’an bara dhaala gonfoo mootummaa Zaaguwee dhagaa tokko irraa kan ijaaramanii dha. Ijaaarsi mana amantaa Laalibalaa bara 1978 tti akka hambaa seenaa addunyaa ta’uun Dhaabbata Walta’anii jalatti Dhaabbata Saayinsii Barnootaa fi Aadaatti galmeeffameera