Laakkam

Wikipedia irraa
Dargaggeessi Armeeniyaa laakkam balali'aa jiru, Haroo Sevan irra balali'aa jiru

Laakkamni gosa simbirroo naannoo qarqara galaanaa yeroo baay'ee argamu yoo ta'u, gosootni tokko tokko naannoo biyya keessaas jiraatu. Laakkamni haala walmadaaluu danda'uu isaaniitiin kan beekaman yoo ta'u, yeroo baay'ee qarqara galaanaa, buufata doonii fi bakka magaalaa illee dabalatee naannoo adda addaatti nyaata barbaacha yeroo hasaa jiru. Isaan maatii Laridae keessaa kan dhufan yoo ta’u, guddina isaanii giddu galeessaa hanga guddaa, baallee dheeraa fi miila isaanii webbed ta’een kan beekamanidha. Seagulls akkaataa idileetti rifeensa adii ykn halluu diimaa kan qaban yoo ta’u, gosootni tokko tokko mallattoo dukkanaa’aa ykn halluu walmakaa agarsiisu.

laakkam Paasifikii laakkam guddaa mataa adii qabuu fi qoochoo isaa addatti ulfaataa ta’eedha.