Jump to content

Kuyyuu

Wikipedia irraa

Aanaan Kuyyuu Naannoo Oromiyaa, Godina Salaalee keessatti aanoolee argaman keessaa tokkoodha. Daangaan Aanaa Kuyyuu Bahaan Aanaa Dagam, Lixaan Godina Shawaa lixaatti Aanaa Gindabarat, Kaabaan Aanaa Warra Jaarsoofi Aanaa Hidhabuu Abooteefi Kibbaan Godina Shawaa lixaatti Aanaa Meettaa Roobiitiin daangeffamtee Magaala guddittii Finfinnee irraa km 156 irratti argamti. Aanaan Kuyyuu akka Aanaatti kan hundoofte bara 1928dha.

 1. Caasaa hidda latiinsa Oromoo Aanaa Kuyyuu namootni tokko tokko waan sirrii hin taane yoo maxxansan argeen hangan beeku sirreessuf yaale. Yoon dogongore immoo na sirreessaa! Kanaaf Oromoo irraa hanga balbala Kuyyuu bira gahutti isiniif ibsuun yaala, seeran hordofaa!
 2. OROMOON ilmaan lama hore. Isaanis'
         1. Booranaafi
         2. Baareentuudha.

Ilmaan #Booranaa keessaa Tuulamni isa tokko.

 1. Tuulamni Ilmaan sadi hore.
          1.Bacho
          2.Daachii
          3. Jiille

Kuyyuun ilmaan Tuulamaa keessaa gosa Bachooti.

 1. Bacho ilmaan ja'a hore. Isaanis,
       1.Iluu      4.Garasuu
       2.Meettaa  5.Keekuu
       3. Waajjituu 6. # URU
 1. Uru ilmaan sagal qaba.Isaanis,
Ilmaan saglan kana garuu dubartii lama irraa argate jedhama. Dubartoonni lamaan kunis, Hidhabuufi Diiramuu jedhamu. Hidhabu irraa ijoollee Shan hore. Diiramu irraa immoo ijoollee Afur hore. Kanaaf namoonni naannawa kanaa yeroo waaqa kadhatan, #"waaqa saglan Uruu, waaqa Shanan Hidhabuu,waaqa Arfan Diiramuu.... uumte nu milkeessi"jedhu.Kanaaf ilmaan Uruu saglan kunis,
 #shanan Hidhabuu kan jedhaman
   1.Baantuu
   2. Hariiroo
   3.Abbadhoo
   4. Nyaa'aa
   5. Waajju
 1. Arfan Diiramuu kan jedhaman
    6. Amuumaa
    7.Darroo 
    8. Dhaaye
    9. Kuyyuu
 1. Arfan Diiramuu keessaa ilmi hangafaa Amuumaadha. Darroofi dhaaye itti aanu. Kuyyuun ilma quxusuuti.


A.R.Baallamiitiin