Jump to content

Kubee

Wikipedia irraa

kubeen cykn Galmee Beekumsaan odeeffannoo waa’ee dameewwan beekumsaa hunda ykn damee beekumsaa tokkoo walitti qabuudha. Galmee jechootaa irraa wanti adda isa godhu tokkoon tokkoon barruu waa’ee jecha ykn gaalee tokko qofa osoo hin taane odeeffannoo gadi fageenya qabu kennuu isaati. Kanaafuu, barreeffamni bibliyoogiraafii barreeffama galmee jechootaa caalaa dheeraa fi bal’aa dha. Galmeen jechootaa beekamaan inni durii kitaaba Pliny 's Naturalis Historia ykn "Seenaa Uumamaa" (bara 69 Dh.K.D Roomaa keessatti barreeffame) dha. Yeroo ammaa kana, kuusaawwan beekumsaa hedduun interneetii irratti dubbifamuu danda’u (fakkeenyaaf, Wiikiipiidiyaa ).

hidda jechaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]

Jechi kubee jedhu jecha lamarra dhufee innis Ku= kusaa bee= beekumsaa irrayii dha.