Koomoo

Wikipedia irraa

Maa'oo-Koomoon aanaa naannoo Beenishaangul-Gumuuz keessatti argamuudha. Naannoo Beenishaangul-Gumuuz keessatti qaama godina kamiyyuu waan hin taaneef Aanaa Addaa jedhamee waamama. Aanichi fiixee yookiin qarqara Kibba naannichaatti kan argamu yommuu ta'u, Dhihaan Sudaanii fi Sudaan Kibbaatiin, Kaabaan Godina Asoosaatiin, Bahaa fi Kibbaan Naannoo Oromiyaa wajjin wal daangessa.

Magaalonni aanaa kana keessatti argaman magaalaa Toongoo dabalatee gabaa torbanii qabu. Namoota Sudaaniifi Sudaan Kibbaa irra buqqa'an 12,483 Kaampii Baqattootaa Toongoo Maa'oo Koomoo keessatti ni argama. Naannichiifi jiraattonni ishee abuuraa lammii Neezarlaandii Yuwaan Maariyaa Shuuver Juan Maria Schuver jedhamu gara bakkichaatti bara 1880-1883 imaleen ibsame.