Jump to content

Kitila

Wikipedia irraa
Lakkoofsa 1000,000
Jechaan Kitila ykn Miliyoona ykn Kumaatama
Kophtiin yoo ibsamuu
lamee(Binary) 11110100001001000000000000000000000000000000000
saddeettaa(octal) 36411008
kudhaja’ee (Hexadecimal) F4240

Kitila ykn Miliyoona ykn Kumaatama (1,000,000) lakkoofsa lakkoofsaa yoo ta’u kuma tokko ( zeeroo 6 ) waliin kan wal gitu yoo ta’u, 999,999 itti aanee 1,000,001 itti aanee argama Barreeffama saayinsii keessatti akkanatti barreeffama: 10 6

Barreeffama saayinsii keessatti akkanatti barreeffama: 1×10 6 ykn 10 6 Qofa. akkasumas akka dursaa itti fayyadama lakkaantoo meeggaa fiiziksii keessatti fudhatamuu danda’a. bakka bu’ummaa: 1 Meega Waatii = Miliyoona Waatii .