Karroolee

Wikipedia irraa

Kaarroleen (Afaan ingiliffaan:- Fern) biqiltoota sanyii maleeyyii sirna tishuu vaaskulaarii qabanidha. Akkasumas jirma, baalaafi hidda dhugaa ta’e qabu. Qaama kaarrolee keessaa sirriitti kan mul’atu baaladha. Baalli kun firoondii(Baalkarroo) jedhama. Kaarroleen baala isaanii jalaa qaama soorasii jedhamu qaba. kunis waanta dhukee fakkaatu ispoorii (dhukkee ykn qummee) jedhamu of keessaa qaba. Jirma biyyee keessaa Raayizoomii(Amichoo) jedhamu qaba. Kaarroleen gaaddisa jala, jirma muka gurguddoo irraa fi laggeen keessa jiraata.