Kaappitaalizimii

Wikipedia irraa

Dilbummaan sirna dinagdee abbummaa dhuunfaa meeshaalee oomishaa fi bu'aadhaaf meeshaalee fi tajaajiloota uumuu irratti hundaa'eedha. Amaloonni ijoo kaappitaalizimii qabeenya dhuunfaa , kuufama dilbii, humna namaa mindaa, fi gabaa dorgommii .