Jirma Qajjisoo

Wikipedia irraa

Jirma Qajjisoo ykn suukeerii, gosa walhormaata saal-malee (asexual reproduction) biqilootaati. Kunis kan raawwatu biqiltuun jirma irraa guddachuudhaani.Fakkeenyaafi muuziin jirma biyyee keessa jiru irraa guddatuun suukeeriin wal hora