Jimmaa Gannatii

Wikipedia irraa

Jimmaa Gannatii aanaa Horroo Guduruu Wallagaa keessa ishee tokko Aanaan akka Aanaatti of dandeessee kan hundoofte bata 1934 yommuu taatu,Magaalaa guddoo Godina keenyaa shaambuu irraa km 27 fagaattee gara kibba lixaatti argamti.Magaalaa guddoon Aanaa kanaa Haratoo jedhamti.Aanaan jimmaa Gannatii Gandoota Baadiyaa 14,ganda magaalaa 1 fi Mana qopheessa tokko of jalaa qabdi. Haalli qilleensashee baayyee jireenya dhala namaafis ta'e bineeldaaf gaariidha. Keessuma Bakki Haroon Finca'aa kan humna ibsaa Finca'aa maddisiisu baay'inaan irra qubate achi keessatti haguugama. Ummanni naannoo kanaa kan nama jaallatu, safuu kan beeku, aadaa isaa kan kabaju fi sanyii isaa kan jaallatu, Seenaa Oromoo keessatis kan nama irratti maluu hin beeknee fi gootummaatti saba beekamudha.Magaalli Guddoo Aanaa Jimmaa Gannatii Haratoo jedhamtee beekamti. Magaalli Haratoo Gidduu galeessa Aannittiitti argamti. Aanaan Jimmaa Gannatii Gara Bahaatiin kan Haroo Finca'aatiin Daangeffamtedha, Karaa Dhihaatiin Aanaa Horrootiin, Karaa Kibbaatiin Aanaa Horrootiin, Karaa Kabaatiin immoo Aanaa Gudayyaa Biilaatiin kan daangeffamtedha. An akka hubannoo koottin barreesse kan na caalaa beektan immoo caalaatti barreessuu ni dandeessu!