Interlingue

Wikipedia irraa

Interlingue, jalqaba Occidental jedhamu afaan gargaaraa addunyaa kan bara 1922 uumamee fi bara 1949 maqaa isaa jijjiirame. Uumaa isaa kan taʼe Edgaar de Waal, sirreeffama afaanii fi amalawwan uumamaa hunda caaluuf yaalii godheera. Jechoonni kun jechoota duraan afaan garaagaraa keessatti argaman irratti kan hundaa'e yoo ta'u, sirna jechoota duraa fi boodaa beekaman fayyadamu.