Caaroo Kaaslamee

Wikipedia irraa
(Hundee mirree irra kan qajeele)
Ibsa herregaa Caaroo Kaaslamee x.

Herrega keessatti, Caaroo Kaaslameen x lakkoofsa uduudaa(Z) eeyentaa yoo ta’u, yeroo ofumaan baay’ifamu, x kenna. Fakkeenyaaf:

.

Caaroo Kaaslamee 25 lakkoofsa Kaaslamee 5 ykn-5 dha; Sababni isaas 5 × 5 = 52 = 25, akkasumas akkas jedhameera: -5 * -5 = 25 jechuun ni danda’ama, akkasumas lakkoofsota negaatiivii keessaa Caaroo Kaaslamee hin jiru tuuta lakkoofsota hundaa .