Hundee mirree

Wikipedia irraa
Ibsa herregaa hundee mirree x.

Herrega keessatti, hundeen iskuweerii yookiin Caaroo mirrooraa x lakkoofsa uduudaa(Z) eeyentaa yoo ta’u, yeroo ofumaan baay’ifamu, x kenna. Fakkeenyaaf:

.

Caaroo mirrooraa 25 lakkoofsa mirrooraa 5 ykn-5 dha; Sababni isaas 5 × 5 = 52 = 25, akkasumas akkas jedhameera: -5 * -5 = 25 jechuun ni danda’ama, akkasumas lakkoofsota negaatiivii keessaa hundee mirree hin jiru tuuta lakkoofsota hundaa .